Panteobligation

Underskrevne gaardejer August Ditlev Nielsen af Vester-Flade i Flade Sogn erkjender herved at være skyldig til min Halvsøster Enke Caroline Laurine Pedersen sammesteds den kapital 1.000 Kr. skriver Et Tusinde Kroner, som jeg forpligter mig til at betale skødesløst i den 2den Termin (Juni eller December) som indtræffer efter at den Længstlevende af mine Forældre Peter Nielsen og Inger Marie Larsen er afgaaet ved døden. Gjælden er rentefri, Betalingen erlægges paa Kreditrix’s Bopæl her i Landet.

Til Sikkerhed for skadesløs Betaling af Kapitalen og mulig paaløbende Omkostninger pantsætter jeg herved med prioritet efter aftægt til mine fornævnte Forældre ifølge Dokument af Dags Dato den mig tilhørende Ejendom Matr. No. 13a i Vester Flade, Flade Sogn. Hartkorn 2 Td. 1 Skp. 2 alb. Gammel skat 27 kr. 26 Øre, med rette Til – og Underliggende, Paastaaende Bygninger med mur- og sømfast Tilbehør, avl, afgrøde, gjødning, Besætning og Inventarium samt Pantets Assurance. Paa Ejendommen hæfter Servituter og Brugskontrakter.

Er? Uden Lovmaal og Dom vedtages og i tilfælde af Søgsmaal gjælder den hurtige Retsforfølgning efter § 25 Januar 1828.

Udstedt i Flade den 31 December 1890.

August Ditlev Nielsen.

Læst i Frederikshavn Kjøbstads og Horns Herreds Ret den 7 Januar 1891 og protokolleret Pantebog XXIII Fol. 161

Gebyr 4,72

Det tillades at Parcel Matr no. 13d maa udgaa af Pantet ifølge nærværende Obligation pt Frederikshavn d. 15 September 1896

Caroline Laurine Petersen

Foranstaaende Paategning af 15de ds.

Læst i Frederikshavn Kjøbstads og Horns Herreds Ret den 16 September 1896 og protokolleret Pantebog 24 Fol. 535

Gebyr 2,90

Indfriet til Udslettelse af Pantebogen

Frederikshavn d. 21 Juni 1899

Caroline Laurine Petersen

© 2016 by Sognefogedgården. Proudly created with Wix.com

  • w-facebook