Munk familien på Sognefogedgården.

Peter Nielsen kaldet Munk (1830-1891) købte gården 1868. Sønnen August Nielsen (1868-1944) overtog gården ved faderens død og giftede sig 1898 med Kamille Larsen (1868-1950). August Nielsen blev 1912 konstitueret sognefoged for Flade og Bangsbostrand og få måneder senere (1913) udnævnt til embedet. Vurderingsmand for Flade sogn, Sæby Branddirektorat 1913-1941 og agent for Mejeriernes og Landbrugernes Ulykkesforsikring (MLU) indtil sin død. De havde to børn, der 1941 overtog gården og drev den i fællesskab:

Peter Munk Nielsen (1899-1990)

Karen Nielsen (1901-1978)

Peter Munk Nielsen, overtog 1941 agenturet for MLU, med hovedkontor i Hjørring og havde det indtil 1972. Han var aktiv i Sparekassens garantforening og meget regnskabskyndig. Gårdens regnskab var altid ført til skattevæsenets tilfredshed og Peter Munk hjalp mange med regnskabsproblemer. Han fremstillede også kobindsler af høstbindegarn og var en dygtig fotograf, der fremkaldte og kopierede billeder for en større kreds end familiens.

Karen var en dygtig husholderske og havde stor interesse for at tegne og male. Det blev til mange kolorerede billeder af huse og gårde på egnen.

Gårdens bygninger:

Det sydlige hus er opført 1898 af August Nielsen. Det siges , at materialerne stammer fra det gamle fattighus i Flade. Man overvejede at lægge et nyt stuehus syd for laden dengang – og anvende det gamle til andet formål. Men det blev aldrig til noget.

Laden oprindelige stråtag blev udskiftet i 1924 med bliktag.

Karlekammeret ved hestestalden havde oprindelig en dør ud til hestene, altså mod nord. Det blev forbudt og da man installerede malkemaskine blev det gamle hakkelsesrum vest for karlekammeret indrettet til rum for malkemaskinen og karlekammeret fik adgang hertil. Hakkelsen blev nu placeret i en hakkelseskasse i selve hestestalden.

Det vestre sidehus er opført 1867 og havde også stråtag som blev udskftet i 1940. Den lille WC-bygning ved sydgavlen blev forlangt opført af kommunen i 1939 (tørkloset). Ved nordgavlen byggedes 1937 et bræddeskur til den nye selvbinder.

Tæt nord for laden mod øst står en brønd, der efter krigen afløste en ældre brønd næsten samme sted. Sydvest for stuehuset en brønd fra 1922. Vest for stuehuset lå der i haven indenfor stendiget gårdens beskyttelsesrum fra 1940-45.

Stuehuset (rollinge) indeholder 2 lejligheder. I den østlige boede Karen Nielsen og i den vestlige Peter Munk Nielsen. Huset fik bliktag 1965 over det gamle stråtag, der ligger der endnu.

Til planen i ”Huse i Frederikshavn” (side 77) kan tilføjes:

Nordøstlige kammer var soveværelse sydøstlige stue kaldtes aftægtsstuen, stuen herefter (mod vest): den fine stue, den næste stue (mod vest): dagligstue – stuen nord herfor: sovekammer (med alkove) og endeligt ”værkstedet” mod sydvest, der brugtes til afsætning fra bryggerset.

Gården havde ikke indlagt vand og toilet. Helt til efter krigen benyttede man hestegang til trækkraft. Den stod syd for laden og trak via en aksel, gennem muren hakkelsesmaskine og tærskeværk. Man fik sit korn kværnet på den nærliggende mølle. Efter krigen ca. 1954 fik Peter Munk Nielsen installeret lys og kraft samt et nyt tærskeværk, kværn og hakkelsesmaskine samt malkemaskine i kostalden. Det gamle tærskeværk blev savet over og anvendt til langhalmstærskeværk (rughalm) til tækning. Gården fik aldrig traktor, man drev gården ved hjælp af heste helt frem til 1975. De sidste køer blev sat ud 1978.

Gårdens have:

Langs med stuehusets nordside var der en række frugtbuske (ribs) og spredt rundt i området indenfor stendiget stod der æbletræer (Cox Orange) og pæretræer (Greve Molkte). Køkkenhaven lå syd for laden og der var lidt prydhave langs stuehusets sydside mod øst.

Gårdens drift:

Der var 36 tdr. land under plov til korndyrkning og græsning på brakjorden. Der var plads til 9 køer i stalden, herudover kalve og kvier samt svin, høns og får. I Peter Munk Nielsens tid var der 2 heste (der er båse til 4). Man havde et stykke græsning (eng) ved Lerbæk, men det blev opdyrket til korn. Kreaturerne blev ikke malket i marken, men drevet hjem om eftermiddagen og efter malkningen igen sat på græs om aftenen. Svinene var inde i stalden hele året. Gæs havde man ikke, men derimod ænder og høns. Man lejede sig til at fælde træ til brændsel og havde et lille tørveskær ved Lerbæk. Får havde man også, de blev passet af Karen.

BRANDDIREKTORATETS VURDERINGS PROTOKOLLERS OPLYSNINGER OM GÅRDEN

1863: Tidligere ejer Md. Frohm – nuværende ejer: A. D. Petersen.

Laden (nr. 5) er af nyt opført omtrent som den står i dag, dog med stråtag. Den har tidligere været forsikret og må være ældre, og kun ombygget og gennemgribende istandsat 1863. Vestre sidehus (nr. 2) var af bindingsværk (klinede vægge) med stråtag. Stuehuset (nr. 1) består dels af bindingsværk dels af grundmur, delvist af nyt opført, delvist af ældre vel vedligeholdt.

1865: ejer A. D. Petersen:

Vestre hus (nr. 2) er opført af nyt med kampestens vægge og stråtag. De øvrige bygninger er uforandrede, idet det oplyses, at stuehusets 2 skorstene er opført fra grunden af i brændte lersten, mens piberne er af brændte sten.

1892: ejer August Ditlev Nielsen:

Hovedbygningen (nr. 1) vurderes som ny med fradrag for slid og ælde, fordi bygningens alder ikke kendes – men den er godt vedligeholdt.

Hele huset er grundmuret, tækket med strå.

Laden og stalden (nr. 5) har mure af kampesten, tegl og en del bindingsværk (opført 1863). Taget er tækket med strå. Bygningen er i forsvarlig stand og næppe ændret i forhold til tidligere. Det samme gælder vestre sidehus (nr. 2), der vurderes som nybygning med fradrag for slid og ælde (opført 1865).

1900: ejer August Ditlev Nielsen:

Stuehus (nr. 1) lade og stald (nr. 5) og vestre hus (nr. 2) er uforandrede, mens det søndre hus (nr. 6) takseres for første gang: det er opført af kampesten og teglsten, tækket med strå og indeholder materialerum med bræddegulv, svinesti med betongulv og betonfoderbeholder (opført 1900).

Stuehuset har åben ældre skorsten, bageovn og grubeindretning, der giver anledning til dispensation fra brandpolitilovens §1.

© 2016 by Sognefogedgården. Proudly created with Wix.com

  • w-facebook