Historien om Sognefogedgården.

 Første gang man overhovedet hører om den gård, som i dag kaldes ”Sognefogedgården”, er i Knivholts fæsteprotokol. Vi kan måske finde en fæster på gården tilbage til både 1664 og 1688 matriklerne. Men vi vil være ude i gætterierne, idet der ikke findes en komplet fæste eller skiftefortegnelse fra tiden før 1700. Desuden er der i matriklen flere gårde af samme størrelse, så det vil være gætværk, at finde ud af hvilken gård der bliver til sognefogedgården.

 Den første fæster, som man kender til, er Lauritz Madsen. Der er en del af hans fæstebrev bevaret i Knivholts fæsteprotokol. Desværre er brevet meget ulæseligt på grund af fugt. Det er især den øverste del af protokollen der er ulæselig. Netop her står Lauritz Madsens Fæstebrev indført i protokollen.

     (ulæseligt) derre, og vad lige kalder (…..) paalydende contributioner (…..) yder og          Clarerer og mig min afgift aarlig udi enten (…..) at betaler engt giver og giør hvad     den af med Rette som gives og (…..) og (siger) (…..) (…..) lydig pligtig og tiener(e( )s) efter (lovlig) og (…..) som ordningen (bieh)er og som kalder Knifholt dt: 18 augusti Aar 1713

 Ligelydende haver jeg (annammet) hvorefter ieg mig i alle mader skal (?) og som holde

 Laurids Madsen

 Fæstebrevet var en lejekontrakt til brugsretten af et stykke jord og en eller flere bygninger med redskaber og dyr. Fæsteren fik det originale fæstebrev, men skulle også kvittere i fæsteprotokollen.

 Bønderne havde ingen ejendomsret til den jord de dyrkede. Og fæstekontrakten var personlig. Der kunne dog være tale om at fæstet gik i arv fra far til søn. Men det skulle være aftalt ved fæstets indgåelse.

 Vi kan ikke se hvilken afgifter at Laurids Madsen skulle yde til herremanden Otte Arenfeldt på Knivholt. Men at der var tale om en eller anden form for afgift, det er der ikke i tvivl om. Desuden skulle Laurids Madsen være Otte Arenfeldt en lydig og pligtig fæster. Han skulle også rette sig efter kongens lov. Hvis ikke at de forpligtigelser, som Laurids Madsen skrev underpå blev overholdt. Så kunne herremanden opsige kontrakten. Det betød som regel en tur ned af den sociale rangstige.

 Men hvad ved vi ellers om Laurids Madsen. Han skal være født på gården Frackholt i Åsted sogn i 1684. Efter sin fødegård blev han siden kaldt  Laurids Frackholt.

 Frackholt var også en fæstegård under Knivholt. Præsis hvor denne gård lå ved vi ikke, men den lå sandsynligvis i nærheden af det senere  Knivholt teglværk.

 Laurids Madsen Frackholt var gift med Margrethe Lauridsdatter. Sammen fik de to børn Johanne Lauridsdatter og Laurits Lauritsøn. Da  Margrethe Lauridsdatter døde giftede Laurids Madsen Frackholt sig igen med Mare Christensdatter fra Kragkær i Gærum. De fik sammen fire børn Maren, Margrethe, Mads der imidlertid døde som barn, og Mads, der blev opkaldt efter den første Mads.

 Efter 24 år som fæster døde Laurids Madsen Frackholt i 1737. Efter dødsfaldet skulle der holdes skifte, og her blev hele familiens indbo lagt frem og vurderet.

 Anno 1737 dend 25de Aprill, Infandt sig Paa Højædle og Velbaarne Geme Cancellie Raad Hans Lorentz Arenfeldt til Knifholt hans samt Rettens vegne Søren Calmer fra Knifholt med tiltagne 2de Vurderingsmænd Nafnlig Christen Jensen og Jens Thomsen begge boende udi Flade Bye, for at holde Loflig Skifte og Deeling efter Sal: og afgangne Lauritz Madsen, som boede og døde udi Flade sogn og Bye imellem hans efterladte  Hustru Maren Christensdatter samt den Sal: mands 2de børn der hand hafde med dend første Kone, Nafnlig Lauritz Larsen 18 aar, og  Johanne Laursdatter 22 aar som har til ægte velagte Anders Jensen boende udi Katsig i Giærum Sogn, saa og med denne kone (-) (-) (-) 3de  Børn Nemlig 1 søn 2 Døttre Nafnlig mads Lauritzen 2 aar, Maren 5 aar og Margrete 4 aar, Er da tilstædeværnde Christen Simonsen som  Enkens Laugværge, og Hans Knudsen udi Flade beskikket til at være Børnenes formynder, Hvor da er registreret og vurderet som følger:

 I DAGLIG STUEN

1 Eggebord med aaben foed                                                       1 Mark

2 Fuhr bencke                                                                                                       4 Skilling

1 Sengested                                                                                    1 Mark

1 Degne Trug                                                                                  1 Mark

1 Halm Stoel                                                                                                           2 Skilling

5 (-) bøtter ? a 2 sk                                                                                               10 Skilling

1 gl: Bær kar                                                                                                           4 Skilling

1 Øl Anker                                                                                                               4 Skilling

1 gl: Roek                                                                                                                 4 Skilling

1 Sælde                                                                                                                  12 Skilling

1 Sold                                                                                                                       4 Skilling

1 S… (-)                                                                                                                   10 Skilling

1 (-)                                                                                                                           6 Skilling

1 Mæssing Lysestage                                                                                            8 Skilling

1 Jern Gryde                                                               1 Rd

  Transport                                                                  2 Rd             1 Mark           4 Skilling

 CREATURE.

 BESTER

1 Rød Hest 5 aar                                                       8 Rd

1 Brun Dito 16 aar                                                    3 Rd              2 Mark

1 Sort Hoppe 18 aar                                                 2 Rd

                                                                 

 KIØR.          

1 gl sort(skimlet) 15 aar                                          1 Rd              4 Mark

1 sort bliset 4 aar                                                     2 Rd             4 Mark

1 rafn sort 3 aar                                                       2 Rd              2 Mark

 Faar

1 Faar                                                                         3 Rd

 SVIIN.

1 Hvid Galt                                                                3 Rd

 Transport                                                                 22 Rd            - Mark         - Skilling

1 Vogn med Behør                                                   2 Rd            2 Mark

1 Ploug                                                                       1 Rd            1 Mark

1 Harve                                                                                           3 Mark          8 Skilling

1 Høelee                                                                                         3 Mark

1 gl: Skiære Knif                                                                                                   8 Skilling

1 gl: Spade                                                                                                            8 Skilling

1 L…                                                                                                                       4 Skilling

 Dend Salig Mands Gang Klæder

 Foregiver Enken af være deelt

 Imellem Børnene, som sig haver

 Været af stor (?) værdi.

 Bliver da Boens Verdi i alt Summa                        27 Rd           4 Mark        2 Skilling

 Dernæst blev Enken samt alle vedkommende tilspurgt om noget videre var dennem bevidst Boen for…, dat da nu kunde tilkiende gives, hvortil de samtlige )-) at dennem eig (?) noget mere var bevidst end (-) allerede (-) anført var.

 Hvorimod Boens Beholdning er

 På fæste… Landgilde er tildragen Restance siden 1730 Penge 6 Rd 8 Sk.

 BRØSTFÆLDIGHED

 Rolingshuset med tømmer Tag og Ardeids Løn beløber sig til i alt 10 Rd. 2 Mark. 8 Sk

 BESÆTNINGEN

 Til stedet som er af Hartkorn 2 Td 2 Skp 1½ Al der af 2de

 Plovbester (-)                                                             20 Rd

 1 Vogn                                                                        10 Rd

 Ploug og Harve                                                           4 Rd             4 Mark

 Er da Boens Besværing (?) i alt Summa                51 Rd             1 Mark

 Når nu Boens Besværing (?) Liqvideres med dends formue bliver Besværing 23 Rd 2 Mark 14 Sk (-), hvoraf (-) at (-) noget kand blive til arv, er da be… dette Skifte i Al mindelighed og venlighed til Ende bringed. Saa at Skifteforvalter i sin Tid skal vorde uden tiltale friholdet udi alle maader,  Vedstaaes og Bekræftes af os nemlig underskrevne. Datum Stervboet Utsupra

 På skifteforvalterens vegne   Søren Calmer   Som Vurderingsmænd

                                                                                  C I S                    L T S

      Enkens Laugværge                                                   Børnenes formynder

      C: S: S:                                                                                   HK: S:

 Af skiftet kan vi se at der var kommet nyt herskab på gården. Det var Hans Lorentz Arenfeldt, Otte Arenfeldts søn. Herremanden forestod ikke skiftet selv, men sendte to betroede mænd til opgaven.

 De to kom altså til gården 30 dage efter dødsfaldet for at vurdere boet. Om gården var blevet mere værd i de 24 år Laurids Madsen Frackholt, havde haft den.

 Ud over Herremandens udsendinge var der desuden en mand som værge for enken. Idet enken ikke selv kunne værge for sig, fordi hun var kvinde. Desuden var der også en formynder for børnene, som heller ikke var myndige.

 At gården ikke var blevet mere værd gennem de 24 år Laurids Madsen Frackholt havde haft den, kommer ikke som nogen overraskelse. Det var sjældent at gårdene steg i værdi, og slet ikke i begyndelsen af 1700 tallet, hvor der var landbrugskrise.

 Lidt får vi at vide om gårdens størrelse. Idet Laurids Madsen Frackholt skulle have betalt hartkorns-skat af 2 tønder, 2 skæpper og 1½ album.  Det svarer til en gård på 10 – 12 tønder land.

 Skiftet er meget nøjeregnende med at opgøre boet. Vi ser blandt andet hele indboet, hvor en jerngryde var det vigtigste aktiv, hele besætningen, gælden og i hvilken stand gården var i.

 Det var svære tider for landbruget, det ses af gældsposten til herremanden for landgilde helt tilbage til 1730. Landgildet var den årlige leje for brugsretten til jord, besætning og bygninger.

 FÆSTEBREV 1737

 Jeg Hans (Lorentz) Arenfeldt til Knifholt Hans Kongl: Mayst: Canselie Raad her ved tilstaar at have sted og fæst som jeg og hermed stedig og bort fæster Eet mig tilhørende steed

som er beliggende I Flade sogn og Bye til Christen Simmonsen, Som Laurids Madsen sidst iboede og fra døde Sammested skylder af Hartkorn 2 tdr 2 fj ½ alb hvilket sted. For (u)e.. (Vi) Christen Simonsen maae nyde bruge og beholde sig lifs tiid

 Paa de Vilkor at hand foretter forsvarlig og u-paaklagelig dend 3die del af gaards Arbeide hoverie, huusene forsvarlig bebygger og vedligeholder, betale alle Plough; Contributioner i Rætte tiid lige ved sine naboer efter Proportion min landgl: Aarlig at Clarere til hver marting efter Jordebogen med Büg 2 tdr, ½ skovsvin, ½ gaas, og 1 høne, I øvrigt være mig og fuldmægtig hørig og lydig Rettende sig som Én ferstende efter hans Mayst aller naadigste lov og forordninger det til stadfæstelse under min gaard, Knifholt

 Dend 24de April 1737

 H.L. Arenfelt

 Ligelydende orginal fæstebrev haver jeg underskrivende Rigtig bekomet hver ster jeg mig I alle maader lover at holde og efterkomme Saa mit  Velbyd. Herskab skal vorde (..) i alle maader Datum Knifholt ut Supra

 Christen Simonsen

 FÆSTEBREV 1739

 Hans Lorentz Arnfelt til Knifholt Kongl: Mayst

 Cansiellie Raad giøre hermed Vitterlig, at have stæd og fæst min gaard i Flade bye til Christen Simonsen sidst beboer og fradød til Anders  Madsen barneføed i Hald i Aasted Sogn. Hvilcken gaard (ulæseligt) Sæd og besætning efter loven og alle aarligt som (ordningen) y.. og be.. (..) aarlig landgilde, (…) byg 2 tdr Svin ½ (.) gaas ½

 22 mai 1739

 SKIFTE 1739

 Anno 1739 dend 12te February (-) efter 30 dages forløb efter afgangen Christen Simonsen udi Flade, holde skifte og deeling i hans sterveboe imellem hans efterladte enken Maren Christensdatter paa den eene og dennis sammen aflede børn som er 1 pigen Karen Christensdatter 1 aar gammel hvis anordnede formynder efter loven blev til sidst de sal: mands stiffader Hans Andersen i Flade paa den anden side; var til stede formynder antagen (-) Christen Jensen ibor Damsgaard på Herskabets og Rettens vegne var mødt skiftet at forrette deris fuldmægtig Andreas  Kortegaard ved Knifholt tiltagen 2de mænd (-) (-) registrererde og vurderede – nemlig Christen Abildgaard og Lars Knudsen begge af Flade hvor da fandtes og forrettedes som følger:

 I STUEN

1 Egeborg med aaben Bøgefod                                                  2 Mark

2 gl: Fure Benke                                                                                                    6 Skilling

3 Hylder                                                                                                               12 Skilling

1 Fure (seng)                                                                                    1 Mark

1 Fure Senges sted                                                                         2 Mark

(-) der udi værende klæder 2 Ol Duger 1 pm Blaarg: Lagen 1 Pude med vider til Enkens 4 umyndige børn tillige med hendes børn anført

1 Messing Lysestage                                                                       1 Mark

8 melek Bøtter                                                                                 2 Mark

4 Leer Kar                                                                                                               4 Skilling

 I KAMMERET

1 Fløde Bøtte                                                                                                         2 Skilling

1 gl: Øl Tønde                                                                                   1 Mark

1 gl: Dito                                                                                                                 8 Skilling

1 Jern Gryde                                                                                     7 Mark

1 Spade                                                                                             1 Mark

1 Nape (?)                                                                                                               4 Skilling

1 Ølde                                                                                                                     8 Skilling

1 Degen Trug                                                                                   1 Mark

 I KØKKENET

 OG VIDERE

2 Kar af Fyr                                                                                       1 Mark         8 Skilling

1 Strippe 1 Spand                                                                                                 7 Skilling

1 Sælde                                                                                                                12 Skilling

2 Sold                                                                                                                      8 Skilling

1 Høelee og Deraf                                                                           2 Mark

1 Hammer                                                                                                              2 Skilling

1 Kniv (?)                                                                                                                 4 Skilling

1 Fuer Kiste med

   Jern beslag                                                                  1 Rd

  Dend Sal: mands gangklæder angiver enken til hans begravelses betaling at have soldt

1 Kive                                                                                                                      2 Skilling

1 (-) (-)                                                                                                                     6 Skilling

1 Svug (?)                                                                                                                8 Skilling

1 Høe Hiulbaar              

 BEESTER

1 Brun Blisset Hest 10 aar                                       4 Rd

1 Dito 8 aar                                                                6 Rd

1 Rafn sort Hoppe 16 aar                                        3 Rd

1 Brun Aarings Plag                                                  3 Rd

 KVÆG

1 Sort (-) Koe 8 aar                                                   3 Rd

1 Rafn sort Dito 4 aar                                              3 Rd

1 Qvie Aar gl:                                                            1 Rd

2 Spæde Qvie Kalve a 3 Mark                                1 Rd

 FAAR

3 Faar a 3 mark                                                        1 Rd             3 Mark

 GIEDS OG HØNS

1 Gaas                                                                                                                      12 Skilling

5 Hans a 4 Skilling                                                                         1 Mark               4 Skilling

 PLOG OG VOGN

 REDSKAB

1 Plog med Skiære, lang girn,

 Ti.ste (?) H.. drette Gl Al

 Behør                                                                         1 Rd             2 Mark

1 Harve med (-) tænder                                                               4 Mark

1 Vogn med /:-) som tilhør Herskabet:/

 Høst H..K, Reb(?) Forek(?) (-) med delte

 Og behør                                                                   4 Rd             4 Mark

 KORN I STRAAE

3 Læs Rug                                                                  3 Rd

2 Læs Byg                                                                  2 Rd             3 Mark

3 Læs Hafre                                                               1 Rd             4 Mark

2 Traver Hvede                                                                              4 Mark          8 Skilling

 Al boens forefandtes midler og Formue beløber sig til Penge 46 Rd 1 Mark Herefter blev enken tilspurgt tillige med Laugværgen; om noget  Vidre var at registrere og vurdere end allerede anført er hertil hun svarrede NEJ

 Derimod er Boens Besværing og Bortskyldig (-) som følger

1)  Kongl: Skatter janar aar 1739        1 Rd             1 Mark        3 Skilling

                                                                 1 Rd             5 Mark        1 Skilling

2) AF HERSKABETS LANDGILDE

    Til Martini 1737

                      1 td byg                             1 Rd

                      ½ Sviin                                                    3 Mark

     Til Martini 1738 restere

                      2 td Byg                             2 Rd

                      ½ Svin                                                     3 Mark

3) SÆDE KORNET

 Som efter allernaadigst Lov og Forordning bør ved Stede forblive

                      Rug er Saaet     2 Td

                      Byg kand saaes 1Td

                      Hafre

4) GAARDENS BESÆTNING

 Som efter Forordningen af 15 Janu 1701 og Kongl: Resolution af 13de Febr 1722 bør ved stedet forblive dend samme er

(-) Gaardens Hartkorn og drift

                      2 Bester a 10 Rd             20 Rd

                      1 Plov                                  4 Rd

                      1 Harve                               2 Rd

                      1 (-) og Hestevogn

                      med al behør                     6 Rd             4 Mark

5) GAARDENS BRØSTFÆLDIGHED

 Stuehuset 7 fag Hvori og er Stald

 Fattes 10 Læs Tag a 4 Mark                  6 Rd              4 Mark

6 Stolper a 1 Mark                                 1 Rd

4 bielker a 1 Mark og 8 Skilling           1 Rd

2 16 Al til Rimmer                                  1 Rd

1 Tylt 10 Al til Spær                               1 Rd              2 Mark

4 Tylter Lægter a 1 Mark                                            4 Mark

2”2 Fod Stolper

 Rimmer, Løsholter eller Fodtræer

(-) med videre dertil                             2 Rd

 Arbeidsløn for Tømmer og Tag          4 Rd

 Ladehuset 5 fag som herskabet år 1737 har ladet opsætte og er nye med Tømmer, Tag og alt u Brøstfalden

6) ANGIVEN GIÆLD

 Til Jacob Olufsen dend Sal: Mands

 Faderbroder paa Vangen                    1 Rd             4 Mark

 Til Niels Larsen ved Fladstrand                               3 Mark

 Præstetiende for Et aar

 Rug Byg Havre                                       1Rd              1 Mark        4 Skilling

7) BEGRAVELSENS BEKOSTNING

 Til Enken ligemed Hendes

 Sal: mands, angivet med Kiste,

 Jord og Klokke m.v.                              2 Rd

 

8) SKIFTES BEKOSTNING

 For papir                                               1 Rd             2 Mark

 

FÆSTEBREV 1757

 Christen Mønboe til Knifholt Kongl: Maist Commerie Raad haver Stæd og fæst (?) og hermed stæder og fæster Anders Madsen i Flade det sted i Flade bye hand nogen tid har beboed Hartkorn 2td 2fj 1alb mens ved dend over gaard sit giorte (ligtning) er aftagen 2 fj ½ alb saa der (--), til videre skal svares uden at hartkorn 2 tdr. hvilke kand (?) med ds næste rætte tilligende bemelte Anders Madsen i fæste hans lifstiid skal nyde og beholde Saa fremt hand deraf i rætte tider svarer alle Kgl. Contributioner og til hver aars Mortensdag landgilde byg 2 tdr ½ svin 3t ½ gaas 1 høne og skaffer stædets bygning og besætning med tilliggende agere og enge i (?) forsvarlig stand og brug, Saa ed aller (?) kan forevises i fuld stand fi Aarlig der ved stædet hvor behøves stætte 8te favne steendiger og plandte 30ve piller som ved good tid sinedt veget og grøde befordrer i ofrigt som ere fæstende efter (loven) Hans Maist allernaadigste lou og forordninger og sænde bud saa og med flid og (Amor) skal forette ded faldhoveri naar paa (hos) det under fæstes for- Knifholt den 28 febr 1757

 SKIFTE 1762

 Skifte efter Anders Madsen den 22-12-1762

I Stuen

I Brøggerset

I Hauen

I Gaarden

I Laden

Paa Loftet

 Rollingen er 7 fag og Saa aldeles Brøstfældig at det vil .ndtages og at nye undtagen undtagen (stuer/Skurer) og efter hans - , som er nogenlunde

 Det øvrige –

 Til i det minste tax 21 Rd

 Ladhuset er 5 gulve i nogenlunde god stand saa – kand – med 4 Rd

 

 FÆSTEBREV 1763

 Christen Mønboe til Knifholt hans Kongelige Mayts Commerce Raad herved stæder og fæster Peder Jensen Giøl /: som her til godset med  P()ser indh()d:/ det sted i Flade bye der sidst var beboet af Anders Madsen og ved Dødsfald er fæste-ledig, Hartkorn 2 tdr. hvilke hand og hartkorn med dets rette tilligende bemeldte Peder Jensen Giøl i fæste hans lievs tid stæd nyde og beholde saafremt hand i rette tider svarer alle Kongelige Contributioner naar og hvor tilsiges og inden hver Aars Mortens Dag betaler aarlig landgilde jenge for Rigsdaller firre mark og leverer ½ gaas 1 høne, ja med flid og troeskab forretter faldende H ()…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 Viser i fuld………………………………………en fæstende efter…………………………………………….

 Levealder………………………………………..så og……………………………………………………………….

 Alt under…………………………………………Peder Jensen Giøl……………………………………………

 Tager dend paa stedet forefindende Besætning er hand dog friegiven for indfæstning uden hand strax betaler det sidste aars landgilde 1762 med tre Rigsdaller fire mark til bekræftelse under min haand Knifholt den 3die juni 1763

 Ch. J. Mønboe

 FÆSTEBREV 1776

…………………………….det sted i Flade sogn og bye Peder Jensen Giøl sidst beboede og formedelst tilt() fattigdom sig frasagde haver hvilket benævnte sted er ager og eng hartkorn () 2 td. 2 sk. ½ alb med () aftaget 2 sk 1 alb Saa der indtil videre () 2 tdr. Dele sted med ald lives tid nyde bruge og beholde på følgende Conditioner 1: Svarer og betaler Peder Laursen alle Kongelige og andre skatter og Conditioner () stedet eller nan () Maade ydes og nu eller herefter () vorde, samt med dets (), og det præsten til de tider og steder, som mand () tisagt burde 2: Hoverie forrettes hand efter de (stadfæste) inddeling af 1/3 gaard med tilbørlig lydighed flid () betaler til hver aars Mortensdag den sædvanlige landgilde 2 td ½ gaas 1 høne 3: Holder Hand stedets bygninger og besætning med tilliggende ager og eng diger og kukker samt alt andet stedet tilhørende og vedkommende i forsvarlig stand og brug og i dette () med () sætter træers plantning og () videre at holde sig som en fæstebonde Hans Kongl: May: allernaadigste love og Befallinger nøye efterretteligt hvorefter hand og er mig, og hvem jeg paa mine () hørig og lydig Alle disse () skal af Peder Lauersen i alle Maader holdes og efterkommes under dette fæstes fortrydelse og anden vilkaarlig straf 4: Paa det Peder Lauersen () kand komme i stand med stedet giver ieg ham 1 tønde Rug 3 tønder Byg 4½ tønde havre samt 1 koe, Desuden firhed for April og Juli Qvartallers Matriculskat. Knifholt 22 april 1776 Pv. Leth

 LigelydendeOriginal fæstebrev tillige med alt det der udi er mig forundt af herskabet haver ieg alt sammen undtaget og () og hvorefter ieg herved underdanig takker og qvitterer ligeså tilforpligter ieg mig dette fæstebrevs indhold, alle ord og meninger fuldkommen at holde og efterleve og til dets bekræftelse haver ieg dette egenhændig underskreven samt () Kristen Jensen Kier og Christen Pedersen Kudsk at de med mig til vitterlighed ville underskrive 

 FÆSTEBREV 1776

 Peder von Leth til Knivholt hans Kongelige Mayestæts bestolte Major af Cavalleriet og Commandant over Fladstrand og Hals Fæstninger; Giør vitterligt at Peder Jensen Giøl der formedelst armod frasiger sig den gaards part i Flade bye han havde i fæste, bliver nu herved stædt og fæstet det huus i Flade bye, som dens () () sidst beboede og nu sig frasagt haver; Hvilket huus med dets tilliggende bemeldte Peder Jensen Giøl i Fæste hans Lives tid stæd  nyde og beholde, saafremt hand i rette tider betaler kongelige skatter, samt forretter en ugedag fra Fastelavn og til  Mortensdag med landgilde flid og troeskab naar befalles; saa og gælder huuset med diger og () i forsvarlig stand og ellers som er fæstende efterlever Hans Kongelige mayestæts allernaadigste lov og befallinger, hvorefter hand og er mig, og hvem ieg på mine () hørig og lydig, alt under dette fæstes () og anden viteerlig () Knivholt den 11te April 1776  P:  v:  Leth

Ligelydende fæstebrev haver ieg imellem skrevne Peder Jensen Giøl til mig taget, som ieg herved reversere og tilforpligter mig i alle maader at hilde og efterkomme og til dets bekræftelse haver ieg dette egenhændig underskreven samt…………….

 FÆSTEBREV 1813

 Jens Madsen Rosborg til Knivholt tilstaaer herved at bortfæste til Lars Pedersen Fladde af 3 jyl 3/1 den gaard i Flade bye paa Knivholts gods som hans fader Peder Larsen til sidst har haft i fæste og har afstaaet hvilken gaard som har hartkorn ager og eng 2 td. Og for det samme hartkorn og tilliggende som efter forige (fæsters) fæstebrev bemeldte Lars Pedersen i fæste maae nyde og bruge sin livs tid mod af opfylde følgende fæsteforpligtigelser 1: Betale de kongelige skatter af gaarden og () hartkorn, samt naar Kongl() og anden offentlig byder og afgifter som kand tilkomme rette vedk:. 2: Betaler i landgilde til Knivholts Eier 4 Rbd. (), samt levere hver aar 1 høne og hvert andet aaer 1 gaas, som betales og ydes ved Mortensaftenstide, ligeledes forretter han det ved hoverie (forordningen) for () sted () 1/3 gaardpartie () til Knivholt () () 3:  Stedets bygninger og besætning ved synsforretning 16de. I t afh () i Retten den 20de. Nestefter er ham () kalder han stedet i god stand, at det saaledes i sin tid kan afleveres. 4: Lader Eiren bygningerne forsikre udi landets almindelige brandkasse, da () fæsteren de aarlige Brandafgift samt om ildsvaade skulle indtræffe, da med brand() igen opføres forsvarlig Bygninger. 5: Hans gamle fader giver han paa stedet () () og opvartning saalæenge denne lever saa og 1 Rug og 4 byg aarlig om han ei lader finde sig () med at () kosten ved sønnens bord ()

6. okt 1813

 SKØDE- OG PANTE-PROTOKOLLEN FOR HORNS HERRED OG FREDERIKSHAVN KØBSTAD.

 11/9-1844

 Christopher Rosborg til Knivholt og underliggende til Hr. Wilhelm Høgsted af Frederikshavn.

 Den til mig hørende gaard i Flade Bye og Sogn Hjørring Amt, som på udskiftningskortet over Flade bye af 1834 Beliggende nr. 12 matrikel nr. 13 af Ager og Eng Hartkorn 2 tdr. 2 fj. 2 ¾ alb.

 Alle gode bygninger og besætning

  1. Kongelige skatter

  1. Mølletvang på Knivholt eller Flade mølle

  2. 1843 indgået forlig med tidligere fæster Lars Pedersens Enke Grethe Christensdatter

Købesum 1300 rigsdaler Panteobligation fra Rosborg

 FORLIG MELLEM ENKEN GRETHE CHRISTENSDATTER OG ROSBORG.

 1843

Broder og Laugværge Ths. Christensen og svigerfader gårdmand Jørgen Nielsen af Flade

Forlig af aftægtskontrakt mellem Enken og prop. Rosborg til Knivholt.

Rosborg skal sørge for:

En god og forsvarlig bolig i det østre hus i Gaarden Bestaaende af en stue med loft døre og vinduer af 36 alens størrelse, 1 Kammer, skorsteen, Kjøkken og plads til Ildebrand, samt loftsrum over stuen.

Husbonden levere hende dagligt 1 potte sød nyemalket mælk saaledes som den kommer af koen. Betaler hende aarlig 30 rbd siger tredive Rigsbankdaler sedler hvert aar 1ste may og 1stenovember hver gang med halvdelen. Yde Hende aarlig i rette tid 4 læs knop og 4 læs overtørv af den størrelse som skik og brug er.

Beboelsens indretning                                             30 Rbd

Mælk i 50 aar                                                             38  ---

30 Rbd i 50 aar                                                         150 ---

I alt                                                                             238 Rbd

 

4/8-1847

Underskrevne Wilhelm Høgsted stæder og afhænder til Stephensens fraskildte hustru Margrethe Dorthea From

Købesum 1700 rigsdaler, overtagelse af pant til Rosborg samt pant til Worsaae.

© 2016 by Sognefogedgården. Proudly created with Wix.com

  • w-facebook