Brandtaksationer.

Aar 1844 den 12te Mai

2099-3 736-14

Taksationsprotokol

Gaard i VFlade før under Knivholt nu tilhørende Wilh. Høgsted

  1. Rollingen 7 fag, 24 al lang med taske i Vestre Ende, 7 ¼ al i østre og 8 al i vestre ende, Udskøt for norden og – af søndre side. Ege og Fyhretømmer, - straatag. Lofterne 6 fag, - 2 stuer, 1 kammer og Kjøkken med (Maltkølle) og Bageovn Bryggers tax 210

  2. Laden 7 gulve 31 alen lang med taske i begge ender – med udskud begge sider, --, Klinede vægge og straatag til lo lade og hestestald tax til 160

  3. Vogn og tømmerhus 5 gulve 16 al langt og 7 ¾ alen bredt, Fyhr, Klinet, straatag tax til 50

(BrD)

 

Aar 1857 den 25 november

Flade Sogn og Bye en Gaard Eier August Ditlev Petersen Forsikrings No 736-14

  1. Stuehuus i Øst og Vest, 30½ Alen lang, 9 Alen bred, 3 Alen høj, 9 fag, opført af Fyer i tømmer med murede og Klinede Vægge Straatag, indrettet til 3 Stuer, 2 Kamre 2 Kjøkkener (p) 2 Skorstene og Bageovn, Loft over 7 fag, 6½ Fag stoer Vinduer og 2 fag summa 2de, fjællegulv i 2 Stuer, Bygningen ældre men vel vedligeholdt, taxeres pr fag til 60 rd er 440

  2. Laden sønden i Gaarden i Øst og Vest, 37 alen lang, 10 Alen bred, 2½ Alen høj, 8 Gulve og 2 lofter, opført af Fyrretømmer med murede og Klinede Vægge, Straatag, indrettet til Stald, Loe og Lade (god) bygning Taxeres pr Gulv til 35 Rd er 280….. til 60 340

  3. Vestre huus, 16½ Alen lang, 7½ Alen bred, 2 ¾ Alen høj, 5 fag, opført af Fyrretømmer med murede Vægge af raa og b()sten, Straatag, indrettet til Vogn remisse, Tørvehuus, Faarestie . nv.s. taxeres pr fag til 30 Rd er 150

Forsvarlig mod Ild f, .lde forsikkring for a 210 rd b 160 og c 50 rd … Brandredskaber forefundne. Imellem a og b 32 Alen, imellem b og c 17 Alen imellem a og c 8 Alen … … Nabobygning af 2de no 736-5 er 10 Alen

s. Jacobsen

 

1863, nr. 66.

Aar 1863 den 18 juli eftermiddag kl. 6 er af undertegnede sognetaxationsmænd i henhold til lov af 4. marts 1857, foretaget følgende taxation til indtegning i Landbygningernes Almindelige Brandforsikring.

Gaard i Vester Flade Bye. Forhenværende Eier Md. Frohm nu A.D. Petersen Matr. No. - - (13)

C/ Laden synden i gården i øst og vest, af nyt opført 7 gulve længde 38 ¼ alen, bredde 14 ¼ alen, højde 3 alen deels grundmurede af brændte muursteen, deels muur og bindingsværk, af ege undertømmer, fyhre overtømmer straae tag, 2 dobbelte porte, 6 slette døre, 2 trælemme, 9 vinduer med store rudder, 9 vinduer med smaae rudder, indrettet til lade, loe, heste og kostald samt karlekammer,

Denne bygning taxeres pr fag a 85 rd, er 595,-

Bygningen var forhen forsikret under forsikringsno. 88 for 340 rd som nu udgaar, gaardens bygninger stode før anført for 1030 rd altså nu for 1285 rd.

Imellem b og c vestre huus er en afstand af 7 alen, c er indrettet til vognremise, faarestald, tørvehus, samt svinestald, fyhre under og overtømmer klinede vægge og straatag, imellem c og a er en afstand af 7½ alen. A er indrettet til beboelse, deels grundmurede deels muur og bindingsværk, fyhre overtømmer og straatag, imellem a og b er en afstand af 34 alen.

Bygningerne er deels af nyt opført deels ældre vel vedligeholdt Ildstederne forsvarlig indrettet imod ildsvaade. Skorstenen er opført fra grunden af. Brandredskaber forefandtes stige og brandhage. Dette ligger 7 alen fra nærmeste fremmede bygning af anden afdeling forsikringsno. 80, Hans Jensen Munk.

At vi have afholdt denne forretning saaledes som vi trøste os til med vor eed at bekræfte samme,

Flade den 18 juli 1863

Taxationsmændene 3Afskrivt afgaaet til branddirechteuren

Branddirechteuren 4den 22 juli 1863, samme dato indgivet

I alt 1 rd 3 m til sogneforstanderskabet

 

1865, nr. 85

Aar 1865 den 15 august eftermiddag kl. 6 er af undertegnede sognetaxationsmænd i henhold til lov af 4 marts 1857. Foretaget følgende taxation til indtegning i Landbygningernes Almindelige Brandforsikring,

Gaard i Vester Flade

Eier A.D. Petersen Matr No. 13

C nyt huus i syd og nord 8 fag, længde 19 ¼ bredde 10 alen højde 2 ¾ alen, grundmurede af kampesteens muur, deels eg og deels fyhr under og overtømmer straatag. 9 vinduer med store rudder, 2 dobbelte porte, 4 slette døre indrettet således fra syd, tømmerstue, vogn remise, faare og vinestald samt tørvehuus.

Denne bygning taxeres pr fag a 25 rd er 200,-

Bygningen var forhen forsikret under forsikrings no. 88 for 150 rd som nu udgaaed og vil gaardens bygninger nu komme til at staa anført for i alt 1335 rd.

Imellem c og a er en afstand af 18½ alen. A er indrettet til beboelse deels grundmurede deels muur og bindingsværk, fyhre under og overtømmer straatag skorstenene er opført fra grunden af raa muursten, piberne af brændte muursteen, imellem a og b er en afstand af 34 alen, b er indrettet til lade, loe, heste kostald samt karlekammer, deels grundmurede af brændte muursteen deels muur og bindingsværk deels ege og deels fyhre under og overtømmer straatag imellem b og c er en afstand af 3½ alen.

Disse bygninger er deels af nyt opført for faa aar siden deels ældre vel vedligeholdte. Ildstederne forsvarlig indrettet mod ildsfare.

Dette ligger 7 alen fra nærmeste fremmede bygning af anden afdeling forsikringsno. 80, Hans Jensen Munk.

Denne forretning haver vi foretaget saaledes som vi trøste os til med vor eed at bekræfte sammen.

Flade den 15 august 1865

Taxationsmændene 3Afsendt til branddirechteuren

Branddirechteuren 4den 16 august, indgivet sogneforstanderskabet

Stempel gebyhr 1

I alt 1 rd 4 m

L.C. Christensen

 

1892 nr. 113.

Aar 1892 den 9 september have undertegnede Sognevurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og vurdering til Indtegning i den almindelige Brandforsikring for Landbygninger af de paa Matr. Nr. 13 af Flade By Flade Sogn Horns Herred Hjørring Amt værende Bygninger m. v. tilhørende August Ditlev Nielsen, Tidligere Ejer var: Peter Nielsen Christiansen.

A: Stuehus 11 fag 31 alen lang, 8 ¾ alen Dybde og 3 Alen Høj, Ydermurene ere af Mursten grundmur Straatag, Indrettet saaledes; 4 Stuer og Gjæstekammer med Brædegulve, Spisekammer, Saltekammer, gang og køkken med murstensgulve, Bryggers med dels murstens og dels kampestensgulv, Melkestue og Pigekammer med murstensgulve. Sammenpløjede brædelofte overalt, med undtagelse af bryggerset, kalkede og tapeteserede Vægge fornødne vinduer og døre.

Bygningens alder vides ikke i den er godt vedligeholdt og istandsat, Den vurderes som Nybygning foruden fundement saaledes 271 alen2 a 7 Kr. = Værdi som Nybygning = Kr. 1897. Fradrag for Slid og Ælde 1/10 = Værdi til Forsikring = Kr.1707. Begjæres forsikret for Kr. 1707.

B: Lade og Stald 10 fag eller gulve 40 alen lang 14 ¼ alen dyb 3 alen høj, grundmur med muur og kampesten en del beton, straatag. Opført 1863 til lade med Brædelogulv Ko og Hestestald samt karlekammer, brædeloft over stald og kammer fornødne porte og døre, bygningen i forsvarlig stand, den vurderedes foruden fundament saaledes 570 alen2  a 4 kr. =Værdi som Nybygning = Kr. 2280. Fradrag for Slid og Ælde 1/10 = Værdi til Forsikring = Kr. 2052. Begjæres forsikret for Kr. 2052.

C: Vester hus 8 fag 19 alen lang 10 alen dyb. 3 aen høj, Kampestensmur straatag, Indrettet til Vognport, Svine og Faarestier, Tørve og Materialerum, sammenpløjet brædeloft over det hele, Fornødne porte, vinduer og døre. Bygningen er i forsvarlig stand den vurderes dels som nybygning foruden fundament saaledes 190 alen2 a 5 Kr. = Værdi som nybygning = Kr. 950. Fradrag for Slid og Ælde 1/10 = Kr. 855. Begjæres forsikret for Kr. 855.

Den samlede Forsikringsum bliver saaledes Kr. 4614.

Med hensyn til Skortsene, Bageovne og Ildsteder bemærkes særlig: I stue er ældre aaben Skorsten, Bagerovn og Grubeindretning.

Stedets tidligere Forsikring for Kr. 2670 under Fors.-Nr 61 udgaar.

Nærmeste Nabosted er Fors.-Nr 53 tilhørende Hans Peter Jensen Munk og dette ligger 6 Alen fra Litr. B

Der drives følgende Næringsbrug i Ejendommen: Agerbrug.

Denne forretning have vi foretaget saa samvittighedsfuldt, at vi tør bekræfte dens Rigtighed med vor Ed, naar paafordres.

Formand: Thomsen. – Vurderingsmand: Chr. Nielsen Munk. – Rekvirent August D. Nielsen.

Modtaget for forretning Kr. 3

  • Beskrivelsen

                               Til Branddirektøren

            I alt                         Kr. 3

                      Thomsen – Formand

1900 nr. 48.

Aar 1900 den 24 september have undertegnede Sognevurderingsmænd foretaget nedenstaaende Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i den almindelige Brandforsikring for Landbygninger af de paa Matr. Nr. 13a af V. Flade By Flade Sogn. Horns Herred. Hjørring Amt værende Bygninger m.v. tilhørende August Ditlev Nielsen.

A: Stuehus 11 fag 31 alen lang 8 ¾ alen Dyb 3 alen høj, grundmur Straatag udforandret, Begjæres forsikres for Kr. 1707.

B: Lade og Stald 10 fag 40 alen lang 14 ¼ alen dyb 3 alen høj, muur og kampesten Straatag udforandret Begjæres forsikres for kr. 2052.

C: Vestre hus 8 fag 19 alen lang 10 alen bred 3 alen høj. Kampesten Straatag udforandret, Begjæres forsikres for Kr. 855.

D: Søndre hus 9 fag 18 alen land 9 alen dyb 3 ¼ alen høj, Opført 1900. Mur og kampesten Straatag, Indrette til Vognport med Kampestensgulv 1.Materialrum med brædegulv, 3 fag til Svinestier med betongulv, betonfoderbeholder, kalkede vægge, sammenpløjet brædeloft overalt, fornødne Vinduer og døre. Bygningens højde er beregnet fra jordlinien som vurderes foruden fundament saaledes 162 alen2 a 6½ Kr. = Værdi som Nybygning = Kr. 1053. Værdi til Forsikring = Kr. 1053. Begjæres forsikres for Kr. 1053

Den samlede Forsikringssum bliver saaledes Kr. 5667.

Med hensyn til Skorstene, Bageovne og Ildsteder bemærkes særlig i Str. A ældre aaben Skorsten, Bagerovn og Grubeindretning

Stedets tidligere Forsikring for Kr. 4614 under Fors.-Nr. 61 udgaar

Nærmested Nabosted er Fors.-Nr 53 tilhørende Søren Chr. Hansen og dette ligger 6 alen fra B. den forsikrede bygning No 69 ligger 27½ alen fra D.

Der drives følgende Næringsbrug i Ejendommen. Agerbrug.

Denne Forretning have vi foretaget saa samvittighedsfuldt at vi tør bekræfte dens Rigtighed med vor Ed, naar paafordres.

Thomsen – Formand              Chr. Nielsen Munk – Vurderingsmand                Rekvirent Aug Ditlev Nielsen

Modtaget

For Forretningen                     Kr. 3

For Beskrivelsen

Til Branddirektøren

I alt                                               Kr. 3

Thomsen – Formand.

© 2016 by Sognefogedgården. Proudly created with Wix.com

  • w-facebook